2018 ರ ಪದವೀಧರ ಮತದಾರರ ಪೆಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹುಡುಕಿ
Search your Name in Graduates' Electoral roll 2018.
 
ಪದವೀಧರರ ಕ್ಷೇತ್ರ /Graduate's Constituency* :
ಹೆಸರು / Name *:
ಸಂಬಂಧಿಯ ಹೆಸರು / Relation Name* :
ಲಿಂಗ / Sex *:
ಭಾಗದ ಸಂಖ್ಯೆ/Part Number:
 
No.Of Users
No.Of Users
   
 
Scroll to Top