2018 ರ ಅಂತಿಮ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ- ಮತಗಟ್ಟೆ/ ಭಾಗದ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕಳಗಿನ ಕೊಂಡಿ (ಲಿಂಕ್) ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ
Final Electoral rolls of 2018 Click on the links below to view the Electoral Rolls of the Polling Station/Part in PDF Format
Home
 
AC NoPart NoPolling Station Name(Kannada)Polling Station Name(English)
1111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕುಣೆಹೊಸೂರು 
1112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ತುಪ್ಪೂರು 
1113ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚೋರಡಿ 
1114ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಸೀದಿ ರಸ್ತೆ, ಚೋರಡಿ 
1115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಡಭಾಗ,ಕುಂಸಿ 
1116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಮಧ್ಯ ಭಾಗ) ಕುಂಸಿ 
1117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಬಲಭಾಗ) ಕುಂಸಿ. 
1118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಎಡಭಾಗ) ಕುಂಸಿ. 
1119ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಕುಂಸಿ 
11110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಳೇನಗರ ,ಕುಂಸಿ 
11111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟಿ 
11112ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಾಳೆಕೊಪ್ಪ 
11113ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕಮರಸ 
11114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿಠಗೊಂಡನಕೊಪ್ಪ 
11115ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ನಾರಾಯಣಪುರ, 
11116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಮಲ್ಲಾಪುರ. 
11117ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಟ್ಟೇಹಳ್ಳಿ 
11118ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ 
11119ರಾಮ್ ರಾವ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕುಂಚೇನಹಳ್ಳಿ 
11120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೀರನಕೆರೆ 
11121ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿಕ್ಕೋನಹಳ್ಳಿ 
11122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬನ್ನಿಕೆರೆ 
11123ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಹರಮಘಟ್ಟ 
11124ಸಂಗಮೇಶ್ವರ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಹರಮಘಟ್ಟ 
11125ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವ ಭಾಗ) ಹರಮಘಟ್ಟ 
11126ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಳಲೂರು-ಬಿ 
11127ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಹೊಳಲೂರು 
11128ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ, ಜನತಾ ಕಾಲೋನಿ ಹೊಳಲೂರು 
11129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಡಿಕೆಚೀಲೂರು 
11130ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಾಡೋನಹಳ್ಳಿ 
11131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ನಿಂಬೆಗುಂದಿ 
11132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ನಿಂಬೆಗೊಂದಿ 
11133ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುರುಬರ ವಿಠಲಾಪುರ 
11134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಸೈದರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
11135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅದ್ರಿಹಳ್ಳಿ 
11136ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ. ಅರಸನ ಘಟ್ಟ ತಾಂಡ ಇಂಧಿರಾನಗರ 
11137ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಇಟ್ಟಿಗೆ ಹಳ್ಳಿ 
11138ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ(ರೂಂ ನಂ 1) ಆನವೇರಿ 
11139ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ(ರೂಂ ನಂ 3) ಆನವೇರಿ 
11140ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಹಿಂಭಾಗದ ಕಟ್ಟಡ) ಆನವೇರಿ 
11141ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಡೇರಪುರ 
11142ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ.ಸಂಖ್ಯೆ1, ಮಂಗೋಟೆ 
11143ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ:3, ಮಂಗೋಟೆ 
11144ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ನಾಗಸಮುದ್ರ 
11145ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ಸನ್ಯಾಸಿಕೋಡೆಮಗ್ಗೆ ಹಳೇಗ್ರಾಮ 
11146ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಸನ್ಯಾಸಿಕೋಡಮಗ್ಗಿ ಹೊಸೂರು 
11147ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹೊಳೆಹಟ್ಟಿ 
11148ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ಸೂಗೂರು 
11149ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ಕ್ಯಾತಿನಕೊಪ್ಪ 
11150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ಸೂಗೂರು 
11151ಅಂಗನವಾಡಿ ಕೇಂದ್ರ ,ಆಲದಹಳ್ಳಿ 
11152ಸ ಪ್ರಾ ಪಾಠ ಶಾಲೆ ಆಲದಹಳ್ಳಿ ಸೋಮಿನಕೊಪ್ಪ 
11153ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಕೊಮ್ಮನಾಳು 
11154ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತ್ಯಾಜವಳ್ಳಿ 
11155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಯಡವಾಲ 
11156ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಮುದುವಾಲ 
11157ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರಾಮನಗರ 
11158ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭೈರನಕೊಪ್ಪ 
11159ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆರೇನಕೊಪ್ಪ 
11160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಾಮೇನಹಳ್ಳಿ 
11161ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಬ್ಬನಹಳ್ಳಿ 
11162ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶೆಟ್ಟಿಕೆರೆ 
11163ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೊರಗಿ 
11164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದ್ಯಾವನಕೆರೆ 
11165ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಆಯನೂರು.. 
11166ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು,(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಆಯನೂರು 
11167ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜು(ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗ)ಆಯನೂರು 
11168ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಆಯನೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 
11169ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಆಯನೂರು ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02 
11170ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ) ಆಯನೂರು 
11171ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಆಯನೂರು ಕೋಟೆ. 
11172ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಉರ್ದು ಶಾಲೆ,ಆಯನೂರು ಕೋಟೆ. 
11173ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ಹಾರನಹಳ್ಳಿ 
11174ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಹಾರ್ನಾಹಳ್ಳಿ 
11175ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಶಾಲೆ, ಹಾರ್ನಾಹಳ್ಳಿ 
11176ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ, ಹಾರ್ನಾಹಳ್ಳಿ 
11177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಕೊನಗವಳ್ಳಿ 
11178ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೇವಕಾತಿಕೊಪ್ಪ 
11179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೆಜ್ಜೇನಹಳ್ಳಿ 
11180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹುಣಸೋಡು 
11181ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಲಗಂಗೂರು 
11182ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಯುಕ್ತ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ (ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿಭಾಗ )ಅಬ್ಬಲಗೆರೆ.) 
11183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ,ಮತ್ತೋಡು 
11184ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೆಳಲಕಟ್ಟೆ 
11185ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದಕರ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ,ಹೊಳೆಹನಸವಾಡಿ 
11186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇಡರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
11187ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೇಡರ ಹೊಸಹಳ್ಳಿ 
11188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬುಳ್ಳಾಪುರ 
11189ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೂಡ್ಲಿ 
11190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭದ್ರಾಪುರ 
11191ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕೂಡ್ಲಿ 
11192ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಸಿದ್ಲೀಪುರ 
11193ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹುಲಿಮಟ್ಟಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ 
11194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕನಸಿನ ಕಟ್ಟೆ 
11195ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಮಲ್ಲಾಪುರ 
11196ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರಭಾಗ), ರೂಂ.ನಂ.1, ಮೈದೊಳಲು 
11197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರಭಾಗ)ರೂಂ.ನಂ.3,ಮೈದೊಳಲು 
11198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಪೂರ್ವ ಭಾಗ)ಮೈದೊಳಲು 
11199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗುಡುಮಘಟ್ಟ 
111100ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲ್ಲಿಗೇನಹಳ್ಳಿ 
111101ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಲಜ್ಜನಾಳ್‌ 
111102ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ಪೂರ್ವ ಭಾಗ,ಹನುಮಂತಾಪುರ 
111103ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಭಗವತಿ ಕೆರೆ 
111104ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಂಬರಘಟ್ಟ 
111105ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1,ಕನ್ನೆಕೊಪ್ಪ 
111106ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠ ಶಾಲೆ,ರೂಂ. ನಂ.3, ಕನ್ನೆಕೊಪ್ಪ 
111107ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಡಣಾಯ್ಕಪುರ 
111108ತುಂಗ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ,ಮೇಲಿನಹನಸವಾಡಿ 
111109ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಸವನಗಂಗೂರು 
111110ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚನ್ನಮುಂಬಾಪುರ 
111111ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೋಟೆ ಗಂಗೂರು 
111112ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವಿರುಪಿನಕೊಪ್ಪ 
111113ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮುದ್ದಿನಕೊಪ್ಪ 
111114ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ವೀರಣ್ಣನ ಬೆನವಳ್ಳಿ 
111115ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮೈಸವಳ್ಳಿ 
111116ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಂಡಘಟ್ಟ 
111117ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಡಗಡಿ 
111118ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿನ್ನಮನೆ 
111119ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಸೂಡೂರು 
111120ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಡ್ಡಮತ್ಲಿ 
111121ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕೊಠಡಿ ಸಂ-02,ದೊಡ್ಡಮತ್ಲಿ 
111122ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ)ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ 
111123ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ತಮ್ಮಡಿಹಳ್ಳಿ 
111124ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕೂಡಿ, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ - 01 
111125ಸರ್ಕಾ ರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.1, ಸಿರಿಗೆರೆ 
111126ಸರ್ಕಾ ರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಲೆಶಂಕರ 
111127ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಇಟ್ಟಿಗೆಹಳ್ಳಿ 
111128ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚನ್ನಹಳ್ಳಿ 
111129ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶ್ರೀ ರಾಮಪುರ 
111130ಶರಾವತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ, ಹರಿಗೆ .ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 
111131ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ , ಹರಿಗೆ , ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 
111132ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ , ಹರಿಗೆ ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ನಗರ (ಎಡಭಾಗ) 
111133ಶರಾವತಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆ , ಹರಿಗೆ , ವಿದ್ಯಾನಗರ,ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 
111134ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕರ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ತೊಪ್ಪಿನಘಟ್ಟ(ಚಿಲಕಾದ್ರಿ ಹಳ್ಳಿ) ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 
111135ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿನಂ-2 ),ಮಲವಗೊಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 
111136ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿನಂ-4 ),ಮಲವಗೊಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 
111137ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,(ಕೊಠಡಿನಂ-1 ), ಮಲವಗೊಪ್ಪ ತಾಂಡ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 
111138ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , (ಕೊಠಡಿ -1),ಮಲವಗೊಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗನಗರ 
111139ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಕೊಠಡಿ -3),ಮಲವಗೊಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 
111140ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಎಡಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಸೂಳೆ ಬೈಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 
111141ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಎಡಭಾಗ ರೂಂ.ನಂ.1) ಸೂಳೇಬೈಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 
111142ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಬಲಭಾಗ)ಸೂಳೇಬೈಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 
111143ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,(ಎಡಭಾಗ),ಸೂಳೆಬೈಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 
111144ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,(ಎಡಭಾಗ),ಸೂಳೆಬೈಲು ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-02 
111145ಸರ್ಕಾರಿ ಉರ್ದು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಸೂಳೇಬೈಲು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ನಗರ 
111146ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ವಡ್ಡಿನಕೊಪ್ಪ 
111147ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪೂರ್ವಭಾಗ) ಗೊಂದಿಚಟ್ನಳ್ಳಿ 
111148ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಪಶ್ಚಿಮಭಾಗ)ಗೊಂದಿಚಟ್ನಳ್ಳಿ 
111149ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಪಿಳ್ಳಂಗೆರೆ 
111150ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಪಿಳ್ಳಂಗೆರೆ 
111151ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಜಾವಳ್ಳಿ 
111152ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಳೆ ಬೆಳಗಲು 
111153ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ತರಗನಹಳ್ಳಿ 
111154ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಬಾಲಕರ ಶಾಲೆ , ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು 
111155ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಬಾಲಕಿಯರ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು 
111156ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು 
111157ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ-1 ಹೊಳೆ ಹೊನ್ನೂರು 
111158ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ) ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ2,ಹೊಳೆಹೊನ್ನೂರು 
111159ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ .ಕೊಪ್ಪ 
111160ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಅರಹತೊಳಲು 
111161ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಫೀಸ್,ಅರಹತೊಳಲು 
111162ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ರೂಂ.ನಂ.1,ಅರಹತೊಳಲು 
111163ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ(ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ರೂಂ.ನಂ.2, ಅರಹತೊಳಲು 
111164ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕನಗರ-1 
111165ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಅಶೋಕನಗರ-2 
111166ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಕೊಠಡಿ-1) ಯಡೇಹಳ್ಳಿ 
111167ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ (ಕೊಠಡಿ-2) ಯಡೇಹಳ್ಳಿ 
111168ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಚಂದನಕೆರೆ 
111169ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ಅಗರದಹಳ್ಳಿ 
111170ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಅಗರದ ಹಳ್ಳಿ 
111171ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ (ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಅಗರದಹಳ್ಳಿ 
111172ಶ್ರೀ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನಾ ಸ್ವಾಮಿ ಹೈಸ್ಕೂಲ್‌ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ)ಅಗರದಹಳ್ಳಿ 
111173ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಂಚಿನ ಸಿದ್ದಾಪುರ 
111174ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಲಿಹಾಳ್‌ 
111175ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದೊಂಬರ ಬೈರನಹಳ್ಳಿ 
111176ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.1, ತಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ 
111177ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ರೂಂ.ನಂ.3, ತಟ್ಟೆಹಳ್ಳಿ 
111178ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೆರೆಬೀರನಹಳ್ಳಿ 
111179ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಎಮ್ಮೆಹಟ್ಟಿ 
111180ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅಗಸನಹಳ್ಳಿ 
111181ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಾಟೀಕೆರೆ 
111182ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬಿ.ಬೀರನಹಳ್ಳಿ.. 
111183ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಾರೋಬೆನವಳ್ಳಿ 
111184ಸ,ಹಿ,ಪ್ರಾ,ಶಾಲೆ. ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 
111185ಸ,ಹಿ,ಪ್ರಾ,ಶಾಲೆ. ಹಕ್ಕಿಪಿಕ್ಕಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌, ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03 
111186ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹೊಳೆಬೆನವಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-01 
111187ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹೊಳೆಬೆನವಳ್ಳಿ ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-03 
111188ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಹೊಳೆಬೆನವಳ್ಳಿ ,ಹೊಸಮನೆ ತಾಂಡ(ಎಡಭಾಗ) 
111189ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದೊಡ್ಡತಾಂಡ, ಹನುಮಂತಾಪುರ 
111190ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಡಲೆವಡ್ಡು ಪುರದಾಳು 
111191ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶಂಕರ ಮೈನ್ಸ್ ಕಲ್‌ಕೊಪ್ಪ 
111192ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಚಿತ್ರಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ 
111193ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ, ಅಗಸವಳ್ಳಿ 
111194ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಹಾಯ್‌ಹೊಳೆ 
111195ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಗೌಳಿನಗರ, 
111196ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಅನುಪಿನಕಟ್ಟೆ 
111197ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ , ಯಲವಟ್ಟಿ 
111198ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ಹಸೂಡಿ 
111199ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,(ದಕ್ಷಿಣಭಾಗ) ಹಸೂಡಿ 
111200ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಚಿಕ್ಕ ಮರಡಿ 
111201ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ಹಸೂಡಿ ಫಾರಂ 
111202ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಶೆಟ್ಟಿಹಳ್ಳಿ 
111203ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದಾಸರಕಲ್ಲಹಳ್ಳಿ 
111204ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ತಿಮ್ಲಾಪುರ 
111205ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ))ಮಾರಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ 
111206ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಮಾರಶೆಟ್ಟಿ ಹಳ್ಳಿ 
111207ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-1 ಅರಕೆರೆ 
111208ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ.ಕೊಠಡಿ ಸಂಖ್ಯೆ-2 ಅರಕೆರೆ 
111209ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ದಾನವಾಡಿ 
111210ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಬೊಮ್ಮನಕಟ್ಟೆ ಪಂಡರಹಳ್ಳಿ ಕ್ಯಾಂಪ್ 
111211ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಕಲ್ಲಾಪುರ 
111212ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,(ಉತ್ತರ ಭಾಗ)ರೂಂ.ನಂ.1, ಅರೆಬಿಳಚಿ, 
111213ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಅರೆಬಿಳಚಿ,ವಡ್ಡರಹಟ್ಟಿ 
111214ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, (ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ )ಅರೆಬಿಳಚಿ 
111215ಸರ್ಕಾರಿ ತಮಿಳ ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ವಿಶ್ವನಗರ ಅರೆಬಿಳಚಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ 
111216ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ವಿಶ್ವನಗರ ಅರೆಬಿಳಚಿ ಕ್ಯಾಂಪ್‌ 
111217ಸರ್ಕಾರಿ ಕನ್ನಡ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಅರದೊಟ್ಲು 
111218ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ,ಮಾಳೇನಹಳ್ಳಿ 
111219ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಹೊನ್ನವಿಲೆ 
111220ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಜಯಂತಿ ಗ್ರಾಮ 
111221ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ, ಬಿದರೆ 
111222ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ದುಮ್ಮಳ್ಳಿ 
111223ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸಂತೇ ಕಡೂರು 
111224ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ಸಂತೇಕಡೂರು 
111225ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ,ರಾಮೇನಕೊಪ್ಪ 
111226ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , (ಬಲಭಾಗ)ನಿಧಿಗೆ 
111227ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ (ಎಡಭಾಗ)ನಿಧಿಗೆ 
111228ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ-1,ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ 
111229ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೊಠಡಿ-2, ಕೆ ಎಸ್ ಆರ್ ಪಿ ಕಾಲೋನಿ, ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ 
111230ಸರ್ಕಾರಿ ಕಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ , ಕೆ.ಎಸ್.ಆರ್.ಪಿ.ಕಾಲೋನಿ, ಮಾಚೇನಹಳ್ಳಿ 
111231ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ,ಸೋಗಾನೆ 
111232ಗ್ರಾಮ ಸಾಕ್ಫರತಾ ಸಮಿತಿ ಕಟ್ಟಡ ,ಸೋಗಾನೆ 
111233ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಕಾಚಿನಕಟ್ಟೆ 
111234ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಲಕ್ಕಿನಕೊಪ್ಪ 
111235ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪಾಠಶಾಲೆ ,ಅಮೃತ್ತೂರು 
 
Hosted By Copyright (c) 2018, Office of the Chief Electoral Officer, Karnataka All rights reserved.